Prodej, servis
a zastoupení zahraničních firem
Ing. Miloš Bouška - PULCHART

Duozon 100L k superoxidaci

 • 1. Všeobecně
  • Oxidací rozumíme adici kyslíku, přechod elektronů a spalování. DUOZON 100 L působí prostřednic- tvím odštěpení kyslíku a následným okysličním.
 • 2. Vlastnosti produktu
  • DUOZON 100 L obsahuje anorganické tekuté oxidy chloričité (ClO2) se specielní ochranou proti světlu a stabilizátorem tvrdosti, které jsou lehce a beze zbytku mísitelné s vodou a je skladovatelný. DUOZON 100 L je uzpůsoben k použití v kyselém, neutrálním a alkalickém prostředí ( pH od 5 do 9) se specielními úkoly:
  • 1. umrtvit organismy: oxidací jsou zárodky, bakterie (vč. Legionella pneumophila, Francisella tularensis atd.), plísně a řasy umrtveny, viry jsou odaktivizovány
  • 2. odstranit pachy: oxidací odstranit pachová spojení jako např. fenol, sulfan atd.
  • 3. zlepšit chuť vody: oxidací odstranit aminy (chloraminy) a fenoly
  • 4. redukovat organické sloučeniny: oxidací redukovat organické sloučeniny, jako např. trihalogenmetany
  • 5. redukovat CSB, TOC, BSB: oxidací odstranit látky znečišťující vodu
  • 6. odstranit fekálie: oxidací odstranit látky obsahující jedovaté sloučeniny (močovina, amoniak apod.)
  • 7. štěpit tuky: oxidací na karbonové kyseliny o kratším řetězci
  • 8. odstranit jedy: oxidovat kyanidy na kyanáty, dusitany na dusičnany
  • 9. odsířit: oxidovat sloučeniny síry na sírany (sulfidy a siřičitany)
  • 10. odstranit železo, mangan a jiné kovy: kovové kationy se zoxidují na nejvyšší oxidační stupeň, přičemž se podle hodnoty pH vyloučí jako nerozpustné, popřípadě filtrovatelné oxidy a hydroxidy
  • 11. snížit spotřebu manganistanu draselného: oxidací odstranit látky znečišťující vodu
  • 12. zvýšit redoxpotenciál: zvýšením oxidačního potenciálu
 • 3. Oxidační a biocidní působení
  • V jednotlivých reakcích se kyslík aduje na reakčního partnera. Redukující aniony jako např. siřičitany, dusitany atd. jsou oxidovány na maximální hodnoty. Organické sloučeniny jsou po změně struktury převedeny na oxoderiváty, nebo karbonové kyseliny a dále podle pH hodnoty hydrolizovány na vodu a oxid uhličitý. Biocidní působení je výsledkem posunu redoxpotenciálu DUOZON 100 L obsaženého ve vodě a tím zamezením syntézy proteinů oxidací. Algicidní působení vyplývá z oxidace chlorofilu. DUOZON 100 L působí proti patogenním a nepatogenním bakteriím, sporům, kvasinkám, řasám a virům.
 • 4. Fyzikální a chemické vlastnosti
  • Vzhled:
   Bod tuhnutí:
   Hustota při 20°C:
   Rozpustnost ve vodě při 20°C:
   Vodivost:
   Normální potenciál EO/25°C:
   žlutozelená kapalina s typickým pachem
   -25°C
   1,2 g/ml
   neomezená
   ca. 295 000ľS
   + 1460 mV
 • 5. Použití
  • 1 až 3 ml/m3 pro pitnou vodu } Obsah volného chloru je v upravené vodě
   3 až 10ml/m3 v plaveckých bazénech } omezen normou na 0,3 mg / l
   5 až 25 ml/m3 v chladičích vody  
   a 2 kg na m2 plochy filtru k jeho vyčištění.  
 • 6. Kontrola koncentrace
  • Běžná kontrola bez použití laboratoře:
   - barevným srovnáním s DPD reagenciemi.
   Pozor! Kvůli enormnímu oxidačnímu potenciálu musí být měření provedeno za použití chlor DPD - reagence D (glycin).
 • 7. Zvláštní pokyny pro použití
  • DUOZON 100 L je možné dávkovat přímo z dodané nádoby prostřednictvím dávkovací pumpy, ale i ručně. Ředění není nutné. Jestliže je použit zředěný roztok, je nutno jej do 48 hodin vypotřebovat, protože může dojít ke snížení účinnosti látky. Od koncentrace 0,1 mg/l ClO2 (DPD metoda) působí DUOZON 100 L toxicky na ryby.
 • 8. Manipulace a skladování
  • DUOZON 100 L musí být skladován v uzavřených nádobách a chráněn před působením světla a tepla. DUOZON 100 L není hořlavý, vyteklý a vyschlý podporuje hořlavost vznětlivých materiálů. Při teplotách od 0°C do +35°C je DOUZON 100 L skladovatelný asi 6 měsíců.
 • 9. Používané množstevní balení:
  • 25-, 60 kg kanystr, 220 kg sud z umělých hmot

Tekuté oxidy chloričité (DUOZON 100 L) k superoxidaci jsou chráněny mezinárodním patentem. K detailnímu technickému poradenství jsou Vám k dispozici naši odborníci a k rozborům naše laboratoře. Tyto údaje jsou podpořeny stupněm našich současných znalostí a doporučují použití podle našich zkušeností. Dotisk, ani výtah z tisku nejsou povoleny.

Sídlo ČR: Sluštická 10, 100 00 Praha 10, Servis: Zdenky Nyplové, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, tel./fax: +420 257 920 056,
Slovensko: Štůrova 1, 927 01 Šala,Tel.: +421 911 129 777
Copyright ©2008 PULCHART, webdesign eLoading